ทำเนียบบุคลากรผู้ทรงคุณค่า

 

ทำเนียบบุคลากรผู้ทรงคุณค่า​ ๒๕๖๒

นายธงไชย ศุภมานพ

ครู

นายวิษณุ ระวังนาม

ครู

นายอภิชัย เล้าอารีย์

ครู

 

 

ทำเนียบบุคลากรผู้ทรงคุณค่า​ ๒๕๖๑

นางนภา อุ่นใจ

ครู

นางศรินทิพย์ ดุษฎีพฤฒิพันธ์

ครู

นางวัลลภา ใจเย็น

ครู

นายอานนท์ มัธยมนันท์

ครู

นางพัชรา สามนปาล

ครู

นางวนิดา บ่อผล

ครู

น.ส.สมใจ เชรษฐศิริ

ครู

นางนงเยาว์ สงวนทรัพย์

ครู

 

 

ทำเนียบบุคลากรผู้ทรงคุณค่า​ ๒๕๖๐

นางภัคณิช ภูษณะพงษ์

ครู

นางสาววันเพ็ญ บ่อทรัพย์

ครู

นางดวงทิพย์ สังข์ทอง

ครู

นายวรรณะ ล้วนอุดมศิริ

ครู

นายศุภกิจ โรจน์วัฒนดิลก

ครู

นายมานพ เหลืองประมวล

ช่างไม้ชั้น 3

 

 

 

 

   
         

ทำเนียบบุคลากรผู้ทรงคุณค่า​ ๒๕๕๙

นางวรรณี ถาดทอง

ครู

นางพรรณพิมล ห้วยแก้ว

ครู

นายไพศาล ลับบัวงาม

ครู

นายสานิต เชียงทอง

ครู

นางนภัสสร สุทธิกุล

ครู

นางสุภาพ มัธยมนันท์

ครู

 

 

 

 

   
         

ทำเนียบบุคลากรผู้ทรงคุณค่า​ ๒๕๕๘

นายอังคาร เจริญผล

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุปรียา เย็นเยือก

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอัศวิน ไชยลา

ครู

นายสุเมธ กังสนานนท์

ครู

นางจริยา กังสนานนท์

ครู

นางสาววีนา ชานนท์

ครู

นางสุวิมล ขัติยสุรินทร์

ครู

นางสาวพิมพรรณ ถาวรศิริ

ครู

นางสุภาภรณ์ ศรีสันต์

ครู

นางพิณรัตน์ แสงธรรมวรคุณ

ครู

ทำเนียบบุคลากรผู้ทรงคุณค่า​ ๒๕๕๗

ทำเนียบบุคลากรผู้ทรงคุณค่า​ ๒๕๕๖

นายศุภชาติ ถนอมมิตร

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวพรทิพา จิณแพทย์

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางพิลาวัณย์ วิจิตรโชติ

ครู

นางสงวน สุนทรารักษ์

ครู

นายสมบัติ สพันธุพงศ์

ครู

น.ส.ดวงฤทัย มณีวงศ์

ครู

น.ส.ดวงพร พงษ์พิทักษ์

ครู

นายจเร ปิโย

ลูกจ้างประจำ

   

ทำเนียบบุคลากรผู้ทรงคุณค่า​ ๒๕๕๕

นายวิชัย บ่อทรัพย์

ครู

นางศศินันท์ โรจนธัญญธนันท์

ครู

นายธเนศ เกษมศานต์

ครู

นางนาราชา ศรีโยธิน 

ครู

น.ส.นฤมล สมพรบรรจง

ครู

นางศิริรัตน์ ดาววีรกุล

ครู

นายสุรินทร์ ชมพู่

ลูกจ่างประจำ

นายพนม แก้วมณี

ลูกจ่างประจำ

 

 

ทำเนียบบุคลากรผู้ทรงคุณค่า​ ๒๕๕๔

นางสุรินทร์ กลีบทอง

ครู

น.ส.นารีรัตน์ ประหยัดวงศ์

ครู

นายพินิตย์ รัตนวงศ์แข

ครู

น.ส.นงนุช สุข ประเสริฐ 

ครู

 

ทำเนียบบุคลากรผู้ทรงคุณค่า​ ๒๕๕๐

นางประพิณ ทองดี

ครู