ดาวน์โหลดต่างๆ

ชื่อเรื่อง เมื่อ
บันทึกข้อความประเมิน_ว21 19/8/2019
เพลงมาร์ชเทพมงคลฯ 7/8/2019
ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2562 4/7/2019
เอกสาร ว21 เทพมงคลรังษี 20/6/2019
ตัวอย่างการรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 12/5/2019
คำสั่งงานประกันคุณภาพ61 18/3/2019
ตัวอย่างการส่งข้อมูลผลการดำเนินโครงการส่งงานประกัน 8/3/2019
วารสาร ร่มนนทรี ฉบับที่ 40 ปีที่ 28 ปีการศึกษา 2561 7/3/2019
ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 21/2/2019
ตัวอย่างรายงานการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาว 15/2/2019
คำสั่งปฏิบัติการสอนภาค2 ปีการศึกษา 2561 29/1/2019
ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2/1/2019
โครงการประจำปีงบประมาณ 2562 24/12/2018
แบบ พ.2 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 12/12/2018
แบบฟอร์มตัวอย่างโครงการ รายงานผลโครงการและคู่มือจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 8/10/2018
สรุปเอกสาร ว21 15/9/2018
แบบรายงานโครงการปีงบ 2561-คำชี้แจง 4/9/2018
ขั้นตอน และวิธีการ ยืมเงิน / ขอเบิกเงิน โครงการคูปองครู ปี 2561 3/7/2018
คำสั่งการปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561 22/6/2018
หนังสือรับรอง-ชั่วโมง-PLC 16/6/2018
รายงานประจำปีของสถานศึกษาปีการศึกษา 2560 16/5/2018
แบบตัวอย่างรูปเล่มรายงานห้องเรียนสีขาว 15/5/2018
รายงานผลการการปฏิบัติงาน 2561 22/2/2018
บันทึกข้อความอนุมัติใช้แผนฯ 8/11/2017
แบบบันทึกแผนการจัดซื้อโรงเรียนเทพมงคลรังษี 28/10/2017
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการอบรม PLC 20/7/2017
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา-ประจำปี-2559-ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7/6/2017
ตารางติว onet ปีการศึกษา 2560 19/5/2017
คู่มือลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 24/3/2017
ค่าสถิติ ข้อสอบ+เฉลย onet ม.6 ม.3 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 23/3/2017
SAR เทอม 2 ปีการศึกษา 2559 7/3/2017
ข้อมูลดาวน์โหลดงานแผนงานปีงบ 2560 23/9/2016
เล่มsar 58 22/6/2016
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 update รวม รอบ2 มอบตัว 25 เมษายน 2559 6/4/2016
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 update รวมรอบ2 มอบตัววันที่ 25 เมษายน 2559 2/4/2016
เล่มแผนปฏิบัติการประจำปีงบ 2559 25/3/2016
ประกาศค่าเป้าหมาย ทษ.58 22/3/2016
เครื่องมือประกันคุณภาพ 22/3/2016
รายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน 3/3/2016
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ข้อมูลงานแผนงาน โรงเรียนเทพมงคลรังษี ปีงบประมาณ 2559 15/1/2016
แบบบันทึกรายการหนังสือ ประจำปีการศึกษา 2559 13/1/2016
รายงานการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 สังกัด สพม.8 3/12/2015
ตัวอย่างหนังสือแบบเรียนคอมพิวเตอร์ บริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัด 30/11/2015
การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 19/10/2015
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ โรงเรียนเทพมงคลรังษี ปีงบประมาณ 2559 8/10/2015
แบบฟอร์มเขียนแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2559 2/10/2015