คำสั่งโรงเรียนเทพมงคลรังษี

ชื่อเรื่อง โพสต์เมื่อ
132/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 14/8/2019
131/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ปฏิบัติ พัฒนางานด้านการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 14/8/2019
156/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริจาคโลหิต 11/11/2016
136/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้ STEM Education 11/10/2016
แต่งตั้งคณะกรรมการวันภาษาไทย59 3/8/2016
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 3/8/2016
90/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสะเต็มศึกษา 22/7/2016