• พฤศจิกายน 2557
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30            


อัตลักษณ์

ลูกหลวงปู่ดี มีคุณธรรมนำใจ ยิ้มง่าย ไหว้งาม

เอกลักษณ์

กิจกรรมเป็นเลิศ งามเพริศนาฏศิลป์ ลือทั่วถิ่นดนตรีไทย

 

วิสัยทัศน์


"ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ อยู่อย่างพอเพียง เคียงคู่ประชาคมอาเซียน"
      นายศุภชาติ ถนอมมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ จากคุรุสภา ร่วมกับ สพม.เขต ๘ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ “สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำสู่ผู้นำอาเซียน”
      ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเทพมงคลรังษี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๒๙ ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖ ถนนเจ้าขุนเณร ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐–๓๔๕๑–๑๓๒๐ โทรสาร ๐–๓๔๕๑-๖๑๐๐ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Thepmk@thaimail.com เว็ปไซต์โรงเรียน http://www.thepmk.ac.thสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

.: วีดีทัศน์ :.

      โรงเรียนเทพมงคลรังษีกำเนิดขึ้นด้วยริเริ่มของพระเดชพระคุณ พระเทพมงคลรังษี (ดี พุทธโชติ) อดีตเจ้าอาวาสวัดเทวสังฆารามและอดีตเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี โดยพระคุณท่านได้เห็นความยากลำบากและความเดือดร้อนของผู้ปกครองเมื่อเด็กจบชั้นประถมศึกษาแล้ว เพราะโรงเรียนประจำจังหวัดอยู่ไกลจากใจกลางชุมชน ทั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีอยู่ก็รับเด็กเข้าเรียนได้ไม่หมดพระคุณท่านจึงได้คิดจะให้มีโรงเรียนมัธยมศึกษาในวัดเทวสังฆารามขึ้น จึงได้ดำเนินการในขั้นแรกโดยจัดหาที่ดินที่ติดกับวัด เพื่อเป็นที่ตั้งโรงเรียน และเนื่องจากโรงเรียนการช่างกาญจนบุรีที่ตั้งอยู่ในวัด มีโครงการจะย้ายออกไปตั้งในสถานที่ใหม่ ดังนั้น จึงได้ที่ดินรวมทั้งอาคารต่างๆ เพื่อเป็นที่ตั้งของโรงเรียนมัธยมศึกษาสมเจตนา

ผลงานดีเด่น

      “ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกัน ระยะที่ ๓”
      วงดนตรีไทย โรงเรียนเทพมงคลรังษี ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมวงดนตรีไทย วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยวระดับชั้น ม.๑-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ “สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำสู่ผู้นำอาเซียน” (Nurturing Talent Towards Supremacy in ASEAN) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พันธกิจของโรงเรียน

พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง โดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ มีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ รักและเทิดทูนสถาบันกษัตริย์ ในการดำรงไว้ซึ่งเอกราชตลอดมา มีทักษะชีวิต น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ นำร่องสู่ประชาคมอาเซียน มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพระดับสากล

เป้าประสงค์มีทั้งหมด 9 ข้อคือ

1. โรงเรียนสามารถบริหารการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ผู้เรียนทุกคนมีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ รักและเทิดทูนสถาบันกษัตริย์ ในการดำรงไว้ซึ่งเอกราชตลอดมา
3. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และรักความเป็นไทย
4. ครูทุกคนจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    ...อ่านต่อ