Admin User : Pass :

About Thepmk

โรงเรียนเทพมงคลรังษี

วิสัยทัศน์
            " ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ อยู่อย่างพอเพียง เคียงคู่ประชาคมอาเซียน"

อัตลักษณ์

             "ลูกหลวงปู่ดี มีคุณธรรมนำใจ ยิ้มง่าย ไหว้งาม"

เอกลักษณ์

             "กิจกรรมเป็นเลิศ งามเพริศนาฏศิลป์ ลือทั่วถิ่นดนตรีไทย"

ประวัติโรงเรียนเทพมงคลรังษี

      ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเทพมงคลรังษี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๒๙ ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖ ถนนเจ้าขุนเณร ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐–๓๔๕๑–๑๓๒๐ โทรสาร ๐–๓๔๕๑-๖๑๐๐ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Thepmk@thaimail.com เว็ปไซต์โรงเรียน http://www.thepmk.ac.thสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

      โรงเรียนเทพมงคลรังษีกำเนิดขึ้นด้วยริเริ่มของพระเดชพระคุณ พระเทพมงคลรังษี (ดี พุทธโชติ) อดีตเจ้าอาวาสวัดเทวสังฆารามและอดีตเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี โดยพระคุณท่านได้เห็นความยากลำบากและความเดือดร้อนของผู้ปกครองเมื่อเด็กจบชั้นประถมศึกษาแล้ว เพราะโรงเรียนประจำจังหวัดอยู่ไกลจากใจกลางชุมชน ทั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีอยู่ก็รับเด็กเข้าเรียนได้ไม่หมดพระคุณท่านจึงได้คิดจะให้มีโรงเรียนมัธยมศึกษาในวัดเทวสังฆารามขึ้น จึงได้ดำเนินการในขั้นแรกโดยจัดหาที่ดินที่ติดกับวัด เพื่อเป็นที่ตั้งโรงเรียน และเนื่องจากโรงเรียนการช่างกาญจนบุรีที่ตั้งอยู่ในวัด มีโครงการจะย้ายออกไปตั้งในสถานที่ใหม่ ดังนั้น จึงได้ที่ดินรวมทั้งอาคารต่างๆ เพื่อเป็นที่ตั้งของโรงเรียนมัธยมศึกษาสมเจตนา

พันธกิจของโรงเรียน

      พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง โดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ มีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ รักและเทิดทูนสถาบันกษัตริย์ ในการดำรงไว้ซึ่งเอกราชตลอดมา มีทักษะชีวิต น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ นำร่องสู่ประชาคมอาเซียน มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพระดับสากล

เป้าประสงค์มีทั้งหมด 9 ข้อคือ

      1. โรงเรียนสามารถบริหารการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
      2. ผู้เรียนทุกคนมีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ รักและเทิดทูนสถาบันกษัตริย์ ในการดำรงไว้ซึ่งเอกราชตลอดมา
      3. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และรักความเป็นไทย
      4. ครูทุกคนจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
            [...อ่านต่อ ...]

ผลงานดีเด่น

      วงดนตรีไทย โรงเรียนเทพมงคลรังษี ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมวงดนตรีไทย วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยวระดับชั้น ม.๑-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ “สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำสู่ผู้นำอาเซียน” (Nurturing Talent Towards Supremacy in ASEAN) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

History

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

      เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จ-พระสังฆราชสกลมหา-สังฆปริณายก(สุวฑฺฒนมหาเถร) เป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรีมีพระนามเดิมว่า เจริญ คชวัตร ประสูติเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ เวลาประมาณ ๐๔.๐๐ น. เศษ (นับอย่างปัจจุบันเป็นวันที่ ๔ ตุลาคม) ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีฉลู ณ ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พระชนกชื่อ นายน้อย คชวัตร พระชนนีชื่อ นางกิมน้อย คชวัตร

      พระนิสัยของเจ้าพระคุณสมเด็จ ฯ เมื่อเยาว์วัยนั้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นบุพพนิมิตหรือเป็นสิ่ง แสดงถึงวิถีชีวิต ในอนาคตของพระองค์ได้อย่างหนึ่ง กล่าวคือ เมื่อทรงพระเยาว์พระนิสัยที่ทรงแสดง ออกอยู่เสมอได้แก่การชอบเล่นเป็นพระ หรือเล่นเกี่ยวกับ การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น เล่นสร้างถ้ำก่อเจดีย์ เล่นทอดผ้าป่าทอดกฐิน เล่นทิ้งกระจาด แม้ของเล่นก็ชอบทำของเล่นที่เกี่ยวกับพระ เช่น ทำคัมภีร์เทศน์เล็ก ๆ ตาลปัตรเล็ก ๆ (คือพัดยศเล็ก ๆ)

วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ)

      เมื่อพระชนมายุได้ ๘ ขวบ เจ้าพระคุณสมเด็จ ฯ จึงเริ่มเข้าโรงเรียน คือโรงเรียนประชาบาล วัดเทวสังฆาราม ซึ่งใช้ศาลาวัดเป็นโรงเรียน จนจบชั้นประถม ๓ เท่ากับจบชั้นประถม ศึกษาในครั้งนั้น หากจะเรียนต่อชั้นมัธยมจะต้องย้ายไปเรียนที่โรงเรียน มัธยมวัดชัยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด สุดท้ายทรงตัดสินพระทัย เรียนต่อชั้นประถม ๔ ซึ่งจะเปิดสอนต่อไปที่โรงเรียนวัดเทวสังฆารามนั้น แล้วก็จะเปิดชั้นประถม ๕ ต่อไปด้วย (เทียบเท่า ม.๑ และ ม.๒ แต่ไม่มีเรียนภาษาอังกฤษ) ในระหว่างเป็นนักเรียน ทรงสมัครเป็นอนุกาชาดและลูกเสือ ทรงสอบได้เป็นลูกเสือเอก ทรงจบการศึกษาชั้นประถม ๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘ พระชนมายุ ๑๒ พรรษา   [...อ่านต่อ...]

About

พระเทพมงคลรังษี(หลวงปูดี)

     โรงเรียนเทพมงคลรังษีกำเนิดขึ้นด้วยริเริ่มของพระเดชพระคุณ พระเทพมงคลรังษี (ดี พุทธโชติ) อดีตเจ้าอาวาสวัดเทวสังฆารามและอดีตเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
     โดยพระคุณท่านได้เห็นความยากลำบากและความเดือดร้อนของผู้ปกครองเมื่อเด็กจบชั้นประถมศึกษาแล้วเพราะโรงเรียนประจำจังหวัดอยู่ไกลจากใจกลางชุมชนทั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีอยู่ก็รับเด็กเข้าเรียนได้ไม่หมดพระคุณท่านจึงได้คิดจะให้มีโรงเรียนมัธยมศึกษาในวัดเทวสังฆารามขึ้น จึงได้ดำเนินการในขั้นแรกโดยจัดหาที่ดินที่ติดกับวัดเพื่อเป็นที่ตั้งโรงเรียน และเนื่องจากโรงเรียนการช่างกาญจนบุรีที่ตั้งอยู่ในวัด มีโครงการจะย้ายออกไปตั้งในสถานที่ใหม่ ดังนั้นจึงได้ที่ดินรวมทั้งอาคารต่างๆ เพื่อเป็นที่ตั้งของโรงเรียนมัธยมศึกษาสมเจตนา

อ่านเพิ่มเติม....

Video Clip

โรงเรียนเทพมงคลรังษี

วีดีโอคลิปต่างๆ จัดทำขึ้นจากหลากหลายแหล่งที่มาและหลากหลายผู้ผลิต ทางเว็บมาสเตอร์ได้ทำการรวบรวมคลิปวีดีโอต่างๆขึ้นเพื่ออำนวยความสะแก่ผู้ชมทุกท่านและเป็นการเผยแพร่กิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น

Link University